SMAB

Report 1 Downloads 42 Views

... and Anouk Teeuwe. Lyrics by Anouk Teeuwe. Arranged by Martin Cornelissen. Full Score - SMAB. © www.ChoirTunes.nl. © EMI Music Publishing Holland BV ...

Birds Full Score - SMAB

ev Pr

Music by Tore Gunnar Johansson, Martin Erik Gjerstad and Anouk Teeuwe Lyrics by Anouk Teeuwe Arranged by Martin Cornelissen

Soprano

Mezzo

Alto

·

# ## 6 & # # 8

·

# ## 6 & # # 8

·

? #### 6 # 8

P

goblins (GM 102)

Synthesizer

A#m

Piano

Guitar

Bass Guitar

Drum Set

# ## 6 & # # 8 ú .. ú p ? #### 6 # ú. # 8 ú. ## & # # # 68 ? #### 6 # 8 ‹

6 8

Ï I

-

·

## & # # # 68 Î # Ï Ï ÏÏÏ ... p

·

·

so - la - ted

úú .. ú.

A#m

#Ï.

·

j ÏÏÏ Ï Ï

·

Ï

·

·

·Ï #Ï p ú. p

from

j Ï Ï Ï Ï ·

the out - side,

·

clouds

·

·

j Ï Ï

Ï

have ta

·

-

ÏÏ Ï

Ï Ï Ï

ä

·

ken all

the light.

·

Ï

úú .. ú.

Ï Ï. Ï.

Ï Ï.

·

,

·

j Ï Ï

Ï

·

I

have no

·

Ï Ï

con -

·

iew

Baritone

# ## 6 & # # 8

B Maj7

Ï Ï Ï Ï.

Ï. Ï.

Ï.

Ï Ï Ï ú.

·

ä

Ï

úú .. ú.

G#m

Ï

Ï.

Ï

Ï

Ï Ï.

Ï.

Ï. Ï Ï

ú.

© EMI Music Publishing Holland BV

·

ä

Ï

úú .. ú.

E Maj7

Ï

Ï.

Ï

ä

Ï.

Ï

Ï.

ÏÏ Ï

ÏÏÏ ú.

·

Ï

ú. # úú ..

A#m

Ï

#Ï.Ï #Ï ú.

ä

Ï Ï. Ï.

Ï Ï.

·

© www.ChoirTunes.nl

q. = 42

4 Birds Full Score - SMAB S

M

A

B

& & &

#### #### ####

# Ï. # #

Ï

fear

Ï

fear

# Ï.

ú.

Ï.

Ï.

j Ï Ï.

Ooh

Ï Ï Ïj Ï

and with my

one

and with my

Ï.

Ï Ï Ïj Ï

Ï

wing

wing

ú.

,

can't

j Ï Ï.

Ï

one

Î.

I

,

I

can't

Î

Ï J

F

With

fly,

withj Ï #Ï.

Ï

j Ï

Ï

j Ï

fly,

Ï.

Ï.

Î

with

Ï

With

-

sun

sun

Ï.

sun

Ï.

Ï

rise

-

Ï

, j Ï Ï.

j Ï #Ï

j Ï Ï.

em - brace

rise

-

j Ï Ï

em - brace

j Ï Ï j Ï Ï

em - brace

rise

Ï

my

my

j Ï Ï. Ï Ï. J my

, , ,

ev Pr

? ####

Î.

D

27

Sy

&

27

Pno.

&

Bass

####

&

####

? ####

27

D. S.

‹

33

S

M

A

# úú .. ú.

& & &

#### #### ####

ä

B Maj7

#

#

Ï

Ï.

Ï Ï Ï

# Ï.

xÏ . x x .

# Ï. # #

Ï J

rit.

Ï

j Ï Ï.

nÏ.

that's

# ## ú. & # # úúú ...

33

Pno.

&

####

? ####

# #

# ## & # #

33

Gtr.

Bass

? #### 33

D. S.

‹

#

E Maj7

why. . .

why. . .

why. . .

Ï Ï. J

nÏ.

. n nn ÏÏÏ ..

why. . .

Ï Ï

Ï.

Ï

Dä

Ï Ï

Ï

Ï

Ï J

Ï

E Maj7

Ï Ï Ï.

Ï.

Ï. Ï Ï

úúú .. .

Ï Ï

ä

Ï

Ï

ú. ú. # úú ..

A#m

Ï

Ï.

Ï.

ú.

Ï Ï Ï Ï Ï Ï

Ï.

ä

Î. Î. Î.

##

F ##

F ##

ÏÏ

Ï Ï

j Ï

the

roof

Birds

fal - ling down

the

roof

Ï

Ï Ï Ï

the

nÏ.

Ï Ï Ï

fal - ling down

Ï J

nÏ.

roof

Ï.

ä

Ï Ï Ï Ï Ï

ÏÏ . Ï

-

-

-

-

Ï.

Ï

tops.

Ï.

Ï Ï tops.

Ï.

ÏÏ

Ï.

dreams

tight

and

Ï

and

Ï

j Ï

tight

j Ï

Ï

Ï.

dreams

Ï.

tight

Ï

and

ú. úú .. ú.

tight

and

dreams

G#m

Ï Ï Ï. ú. ä

Ï Ï

Ï J

Ï

Ï

Ï.

Ï Ï Ï Ï Ï

Ï.

Ï.

Ï Ï Ï Ï Ï Ï

Ï J j ÏÏ J j Ï

Out

of the sky,

like

Out

of the sky,

likeÏ Ï Ï

of the sky,

like

of the sky,

like

Ï

tops.

-

dreams

ÏÏ .. x x x x x x x xÏ .. x x Î

Ï J

nÏ.

fal - ling down

j Ï

ú.

Ï.

Ï.

Ï

Ï Ï Ï

Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. Ï.

Ï #Ï Ï Ï Ï

xÏ . x x Î .

j ÏÏ J

Ï.

my

B Maj7

Ï

Ï

Ï.

Birds

F Birds ## Î. Ï F Birds ÏÏ # # strings ú. ä Ï ú. P ##

Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ. úú .. ú.

em - brace

rise

Ï.

Ï Ï Ï

Ï ÏÏ .. x x x x x x x xÏ .. x x Ï . x x E

-

sun

j Ï

Ï

Out

Ï Ï Ï Ï Ï Ï

j Ï

Ï J

iew

Ï

Ï.

? #### Ï #

Ï Ï

j Ï Ï.

j Ï Ï.

that's

G#m

Ï

nÏ.

that's

úú .. ú.

Ï

Î

Ï

Ooh

Ï.

33

Sy

Ï Ï

Ï.

that's

B

Ï

Ï Ï Ï ? #### Ï . #

27

Gtr.

####

Ï.

A

fal - ling down

Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï F Ï ## Ï Ï J

the

roof

nÏ n Ï ..

D m7

-

Ï

tops.

Out

ÏÏ ..

ú. ú.

G

A

Ï Ï Ï nÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï nÏ Ï nÏ Ï nÏ. Ï Ï ÏÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï j Ï j Ï. Ï Ï nÏ. j Ï J Ï Ï Ï J . Ï nÏ. Ï ú . Ï Ï Ï n ú . Ï Ï Ï # VÏ Ï Ï ÏÏÏ Ï Ï n Ï Ï Ï ÏIIIÏ Ï Ï Ï Ï ÏÏÏ Ï ÏÏÏ Ï Ï Ï nÏ Ï Ï Ï Ï Ï # ÏÏÏ Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï ä ä Ï F nÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. nÏ. Ï Ï Ï ## Ï . Ï Ï. J Ï Ï. F y. y. y. Ï Ï @ @ x x x x x x x x x x x x x x . . . . . . Ï Ï. ÏÏ . ÏÏ . ÏÏ . Ï. x x x . x ¹ P ¹ P © EMI Music Publishing Holland BV

© www.ChoirTunes.nl

27

6 Birds Full Score - SMAB Ï

M

&

##

-

sun

-

-

-

ä

light,

#Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï

# & # ä

B

Ï? ## ä

me

-

Ï Ï

mo

ä

old

j Ï Ï

one

Å r . Ï Ï

the

old

one

dies.

Ï J

old

Ï

one

dies.

j Ï

Ï Ï

-

Ï

Ï Ï #Ï

me - mo - ries are be - ing made and where

A

Ï.

ries

Ï.

love

ain't

lost

Ï

Ï.

dies.

love

Ï Ï Ï.

lost.

ain't

Ï.

Ï.

Ï.

love

Ï.

lost.

me

Ï

? # # äú .

47

Sy

# & # Å

47

Pno.

? ## # & #

47

Gtr.

Bass

‹

Ï.

A

y. Ï.

# #à#tempo & # Ï

f Birds #### & Ï lead f Birds #### & Ï f Birds ? #### Ï

Ï

Ï

ÏÏ. Ï

j Ï

Ï

x

r

fal - ling down

Ï Ï Ï

fal - ling down

Ï Ï Ï

fal - ling down

f Birds fal - ling down # # # ú. & # ú. F B 51 #### Ï & Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï f Ï ? #### Ï Ï J

Ï

Ï J

j Ï

the

Pno.

Bass

D. S.

F

Ï

ain't

lost.

Å ÏÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï

Ï

roof

nÏ.

the

Ï J

the

Ï

j Ï

roof

Ï.

roof

nÏ. n Ï.

E m7

nÏ Ï Ï

Ï. Ï

ÏÏÏÏÏ Ï J

Ï

y. Ï.

x

Ï

-

-

-

-

-

Ï.

-

-

r

Ï Ï

Ï

Ï

-

Ï

tops.

Ï.

Ï.

Ï

Ï

F # 7sus 4

Ï.

Ï Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï j Ï Ï Ï Ï

y. Ï.

Ï

x

r

x.

Ï Ï Ï

Ï J

of the sky,

Ï

tops.

ä

####

ä

####

ä

####

Ï Ï #Ï Ï.

Ï

####

F#

&

####

# Å Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Å Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï# Ï Ï ## #

Out

tops.

Ï

Ï

ä Ï Ï.

D

Ï

x.

Ï.

-

-

Ï Ï

ÏÏÏÏ Ï

Out

of the sky,Ï Ï Ï

Out

Ï.

Ï.

Î.

Ï@. pnÏ.

j Ï

Ï.

like

####

Ï Ï ## Ï Ï Ï Ï #Ï Ï Ï Ï # # Ï Ï Ï. Ï Ï #### Ï

j Ï

like

Ï Ï Ï

-

-

tops.

j ÏÏ

ÏÏ

Ï

Ï

Ï

A

Ï Ï Ï Ï nÏ Ï Ï J

j Ï Ï

Ï Ï Ï nÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï nÏ Ï. Ï Ï J Ï y. Ï.

ä Ï Ï Ï Ï Ï ú.

ä Ï Ï Ï.

A

nÏ.

nÏ.

j Ï

one

Ï. Ï Ï ä

Ï

roof

# ## Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï & # Ï Ï f ? #### Ï . Ï Ï Ï F 51 y. >x . x x x x ‹ Ï.

51

Gtr.

Ï

the

51

Sy

Ï

Ï Ï Ï Ï Ï

x.

Ï Ï Ï

Ï Ï Ï

Ï

old

of

ä

rain

Ï

Ï

-

-

rain -

Ï Ï Ï -

drops.

Ï.

- drops.

-

Ï nÏ Ï

of the sky,

Ï Ï Ï

like

Ï J

rain

Ï

-

Ï nÏ -

-

Ï Ï Ï

of the sky,

like

rain

-

-

-

drops.

drops.

iew

B

ries

Ï Ï #Ï Ï Ï

51

M

Ï

-

Ï Ï #Ï #Ï Ï

G

S

mo

E Maj7

Ï ? ## Ï

47

D. S.

-Ï

Ï.

ain't

Ï.

rit.

ev Pr

Ï J

Ï.

Where love

j Ï Ï.

Ï

of

Ï.

x x

>x

x

Ï

Out

n ÏÏ

ÏÏ

ÏÏ

B

ÏÏ ..

ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï J

Ï

Ï

j Ï

nÏ. n Ï.

E m7

nÏ Ï

ÏÏ ÏÏ

ÏÏ ..

ÏA

Ï Ï ÏÏÏ Ï Ï J

j Ï Ï

Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï nÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï nÏ Ï Ï Ï Ï Ï. Ï Ï. Ï J ÏÏ ..

x x

© EMI Music Publishing Holland BV

>x .

x x

y. Ï.

x x

>x

x

Ï

© www.ChoirTunes.nl

# & # #Ï.

47

S

Birds SMAB

ev Pr Soprano

Mezzo

Alto

Baritone

S

M

A

B

·

#### 6 & # 8

·

#### 6 & # 8

·

? #### 6 # 8

·

&

####

&

####

#### & # ? ####

#

P

Ï Ï Ï Ï

all

the light.

·

·

Ï I

-

ÏÏÏ

·

j Ï Ï

so - la - ted

·

from

j Ï Ï Ï Ï ·

·

j j Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï I

Ï

clouds

· j Ï Ï

have

·

·

ä

,

the out - side,

·

·

# #

·

ta

·

Ï Ï

-

ken

·

iew

5

#### 6 & # 8

have no

·

·

con - trol,

it seems, my

·

·

© EMI Music Publishing Holland BV

j Î äÏ Ï

·

,

Ï.

Ï

j Ï Ï.

thoughts wan - der

· ·

P

all

,

of

the

of

the

j Ï Ï

·

·

© www.ChoirTunes.nl

q. = 42

Music by Tore Gunnar Johansson, Martin Erik Gjerstad and Anouk Teeuwe Lyrics by Anouk Teeuwe Arranged by Martin Cornelissen

3 Birds SMAB

S

M

&

####

#### & # #

be right.

Ooh

ä ä

Î

Ï.

#Ï.

Ï

j Ï Ï

Hopes turned in

-

j Ï Ï

j ÏÏ Ï ÏÏ Ï Ï to

fear

and with my

j ÏÏ Ï ÏÏ Ï Ï

ä

Î Ï J Ooh F With , j j Ï Ï . Ï. Ï Ï Ï one wing I can't fly, with , j j . Ï Ï Ï Ï Ï Ï. Ï.

ú.

ev Pr

&

####

Ï ÏÏ Ï

not

Î.

Î.

# Ï.

A

B

? #### &

####

&

####

&

####

D

30

S

M

A

B

? ####

M

A

B

#

be right.

·

Ï

Hopes turned in

Î.

P

j # Ï. #Ï Ï Ï

, j Ï Ï.

j Ï #Ï Ï

j Ï Ï.

Ï Ïj Ï

sun - rise

# #Ï.

sun - rise

#

em - brace

em - brace

my

my

sun - rise

em - brace

j Ï Ï.

sun - rise

em - brace

my

Ï.

# Ï.

j Ï Ï Ï

Ï Ï Ï Ï Ï Ï

my

Ï Ï. J

-

to

Ï.

Ooh

, , ,

Ï.

dreams

Ï.

dreams

Ï.

fear

Ï. Ï

tight

Ï

tight

Ï

j ÏÏ n Ï . J

ÏÏ . Ï Ï

ÏÏ

j Ï nÏ.

Ï Ï Ï #Ï

fal - ling down

the

j Ï Ï.

Ï J

that's

that's

Ï

that's

why. . .

nÏ.

Î ä

##

Ï.

Î ä

##

Î ä

##

rit.

nÏ.

why. . .

Ï Ï. J

fly, with

With

why. . .

j Ï Ï

and

and

Ï Ï Ï

Ï J

that's

j Ï Ï.

tight

the

Ï Ï Ï

j Ï. Î Ï

can't

wing I

Ï.

j Ï Ï

dreams

fal - ling down

the

and

Ï

Ï.

fal - ling down

ä ú.

j Ï Ï.

and

Ï.

one

Ooh

tight

Ï Ï Ï

the

Î

dreams

j Ï nÏ.

fal - ling down

and with my

nÏ.

Î ä ##

why. . .

iew

35

S

not

# & # ÏÏ F # # Birds & Ï F Birds # & # Ï F Birds ? ## Ï F Birds

E

Ï ÏÏ Ï

roof - tops.

roof - tops.

roof - tops.

Ï.

Ï.

roof - tops.

Ï Ï Ï Ï ÏÏ

j ÏÏ n n ÏÏ . Ï Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ J

Ï Ï Ï

of the sky,

j Ï

like

nÏ.

Ï Ï Ï

j Ï

Ï.

Out

of the sky,

like

Out

Ï

Out

Ï

Out

rain

-

rain

-

drops.

Ï ÏÏ drops.

of the sky,

Ï Ï Ï

like

Ï J

rain

-

ÏnÏ Ï

of the sky,

like

rain

-

drops.

© EMI Music Publishing Holland BV

Ï Ï nÏ Ï Ï Ï drops.

© www.ChoirTunes.nl

25

Birds SMAB + Piano

ev Pr

Music by Tore Gunnar Johansson, Martin Erik Gjerstad and Anouk Teeuwe Lyrics by Anouk Teeuwe Arranged by Martin Cornelissen

Soprano

Mezzo

Baritone

Piano

·

#### 6 & # 8

·

#### 6 & # 8

·

? # # # # 68 #

· A# m

#### 6 & # 8 úú .. p ? #### 6 # ú . # 8 ú.

·

·

P

Ï

-

I

ÏÏÏ

j Ï Ï

j Ï Ï Ï Ï

so - la - ted

·

from

·

A# m

Ï #Ï

#Ï.

,

Ï

· j Ï Ï

ÏÏ

iew

Alto

#### 6 & # 8

the out - side,

·

clouds

·

Ï Ï.

Ï.

© EMI Music Publishing Holland BV

·

-

ken

·

G# m

B Maj7

Ï Ï Ï Ï.

have ta

Ï. Ï.

Ï Ï Ï.

Ï Ï. Ï.

© www.ChoirTunes.nl

q. = 42

6 Birds SMAB + Piano

S

&

M

##

No

air,

no

No

Ï.

Ï.

Ï.

n n ÏÏ ..

Ï.

nÏ.

pride.

no

air,

Ï. Ï.

ÏÏ

Birds.

pride.

Ï

Birds.

ä

·

ä

·

ä

·

ä

·

ev Pr

&

##

Ï. Ï.

ÏÏ ..

A

#Ï.

? ## Ï . No

B

No

39

&

##

? ##

Pno.

F

A

M

Ï.

# & # &

##

Ï.

air,

Ï.

nÏ.

pride.

air,

no

pride.

D m/F

G

A 7/G

·

B

# & # Î. ? ## Î .

p

Ï.

Ï Ï Ï Ooh

F Maj7

n ÏÏÏ ...nÏ Ï nÏ Ï nÏ Ï Ï. nÏ.

j nÏ nÏ.

ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ n Ï b ÏÏ Ï . Ï Ï.

ú.

ÏÏ

ä

To a place with - out moon- light and

fear.

Ï.

ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï

moon -

Ï Ï Ï nÏ. Ooh

Birds.

-

nÏ.

- light.

All I need are trees and flo - wers and some

Ï.

bÏ Ï Ï. nÏ bÏ nÏ.

Î.

Î.

Ï

Ooh

Ï

Ï Ï Ï Ï

Ooh

## Å Ï Ï Ï bÏ Ï Ï Ï Ï n Ï Å Å Ï Ï Ï Ï Ï & ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï bÏ Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï P ? ## Ï . Ï. nÏ. Ï. Ï. nÏ.

43

Pno.

p

Ï

iew

ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï

To a place with- out fear, with no

A

nÏ.

ÏÏ n Ï ÏÏ ÏÏ Ï ÏÏ

P

Ï

Birds.

Ï.

j Ï nÏ.

Ï

Ï.

Ï.

no

ÏÏ Ï ÏÏ Ï ÏÏ Ï

43

S

Ï.

D

Cm

© EMI Music Publishing Holland BV

D

© www.ChoirTunes.nl

# & # ÏÏ ..

39

Birds Piano

ev Pr #### 6 & # 8 ú .. ú p ? #### 6 # ú . # 8 ú.

5

#

Ï

? #### Ï . # A

&

10

####

#

Ï

Ï

#Ï.

Ï Ï. Ï.

A# m? #### # Ï . #

Ï Ï.

Ï Ï.

A# m

Ï #Ï

#Ï.

B Maj7

Ï Ï Ï Ï. Ï. Ï.

Ï.

Ï Ï.

G# m

B Maj7

Ï Ï Ï Ï. Ï. Ï.

Ï Ï

Ï

Ï

Ï.

Ï Ï.

Ï Ï. Ï.

E Maj7

Ï

Ï

Ï Ï.

iew

&

####

E Maj7

Ï #Ï

G# m

B Maj7

Ï.

G# m

Ï Ï Ï Ï. Ï. Ï Ï. Ï J

ÏÏ Ï.

Ï Ï.

Ï.

E Maj7

ÏÏ

j Ï Ï Ï.

© EMI Music Publishing Holland BV

Ï ÏJ Ï .

Ï Ï. Ï.

Ï.

DnÏ Ï nÏ .

nÏ .

nÏ .

## ##

© www.ChoirTunes.nl

A# m

A# m

Music by Tore Gunnar Johansson, Martin Erik Gjerstad and Anouk Teeuwe Lyrics by Anouk Teeuwe Arranged by Martin Cornelissen

4 Birds Piano 49

&

##

? ##

F # 7sus 4

F#

Ï Ï Ï ## Ï Ï Å Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Å Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï #Ï Ï # # Ï Ï Ï ÏÏÏÏ f j #### Ï Ï Ï. Ï Ï J Ï. Ï. Ï.

D

G

B

ev Pr ####

E m7

####

B

####

E m7

B

A

E m7

A

ÏÏ Ï Ï nÏ Ï nÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï nÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï nÏ ÏÏÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï j Ï ? #### Ï Ï J Ï J jÏ j Ï J Ï Ï Ï

52

&

E m7

B

A

Ï Ï nÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ ÏÏÏÏÏ nÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï j Ï j Ï Ï Ï ? #### j Ï J Ï Ï Ï Ï J J Ï &

58

#### Ï . & ? ####

B 7/A

n Ï Ï n Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï ÏÏ Ï ÏÏ Ï

? #### Ï

61

B

G Maj7

F

nÏ .

j Ï Ï

Ï nÏ . Ï nÏ

nÏ .

E m /G

A

ÏÏ n Ï ÏÏ ÏÏ Ï ÏÏ

iew

&

A

Ï J

Ï.

F # m7

Ï

Ï.

Ï

F # sus4

Ï Ï Ï Ï Ï.

Ï.

© EMI Music Publishing Holland BV

j Ï nÏ .

Ï.

B

ú.

p Ï Ï. ÅÏÏ Ï

© www.ChoirTunes.nl

55

Music by Tore Gunnar Johansson, Martin Erik Gjerstad and Anouk Teeuwe Lyrics by Anouk Teeuwe Arranged by Martin Cornelissen

Birds Synthesizer

#### 6 & # 8 Î # Ï Ï ÏÏÏ ... p

goblins (GM 102)

A#m

Ï ä

B Maj7

úú .. ú.

úú .. ú.

Ï ä

E Maj7

ev Pr

úú .. ú.

G#m

A#m

#### ú . & # # úú ..

6

Ï

A#m

D m7

## strings & ú .. ú P

15

&

C

&

22

##

A

ÏÏ ..

####

A#m

D m/F

ÏÏ ..

Ï. nÏ .

B Maj7

# b n b úúú ... P

úú .. ú.

goblins (GM 102)

A#m

#### ú . & # # úú ..

26

A 7/G

Ï

ä

Ï

úú .. ú.

ú. úú .. ú.

. n nn ÏÏÏ ..

ú. úúú .. .

A

D m7

ÏÏ ..

úú ..

G

n n ÏÏ ..

F Maj7

ÏÏ Ï

##

ä G

ÏÏ .. ####

j Ï Î ÏÏ

nÏ . n ÏÏ ..

ä

Ï

úú .. ú.

D

E Maj7

G

ä

E Maj7

#

iew

19

n n ÏÏ ..

ä

G#m

G#m

Ï.

B Maj7

A

B

úú .. ú.

Ï. úú .. ú.

10 #### úú. . & # # úú ..

A

ä

Ï

B Maj7

úú .. ú.

ä

Ï

B Maj7

úú .. ú.

ÏÏ ..

Ï

Ï

ä

ä

G#m

úú .. ú.

G#m

úú .. ú.

© EMI Music Publishing Holland BV

Ï

Ï

ä

E Maj7

Ï

ä

ä

E Maj7

Ï

ä

úúú .. . úú .. ú.

© www.ChoirTunes.nl

A#m

Birds Guitar

ev Pr 6

&

####

#

A# m

Ï

A# m

·

Ï pÏ Ï.Ï Ï Ï

A# m

#### ú . Ï # Ï Ï Ï Ï & # ä

A

ÏÏÏ

B Maj7

Ï Ï.

G# m

B Maj7

B Maj7

ú.

10

G# m

Ï

Ï

Ï. Ï Ï

E Maj7

Ï Ï Ï Ï Ï Ï

Ï. Ï Ï

Ï #Ï Ï Ï Ï

Ï ÏÏÏ ÏÏ

G# m

ú. ä

Ï Ï Ï Ï Ï

iew

ä

Ï.

Ï.

E Maj7

D

A

V ú . . n ú Ï # Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ## Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ## # Ï Ï n Ï Ï & # Ï ä ä P

E Maj7

13

D m7

G

B

A

D m7

G

III ## Ï Ï n Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï n Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï & Ï Ï Ï Ï Ï

16

© EMI Music Publishing Holland BV

© www.ChoirTunes.nl

#### 6 & # 8

A# m

Music by Tore Gunnar Johansson, Martin Erik Gjerstad and Anouk Teeuwe Lyrics by Anouk Teeuwe Arranged by Martin Cornelissen

Birds Electric Bass

ev Pr

Music by Tore Gunnar Johansson, Martin Erik Gjerstad and Anouk Teeuwe Lyrics by Anouk Teeuwe Arranged by Martin Cornelissen

? ####

6

A#m

? #### Ï . # A

? ##

A

Ï

C

? ####

22

? ####

26

ú.

A#m

# Ï. P

A#m

# Ï.

Ï.

Ï.

G#m

Ï Ï J

A 7/G

Ï J

Ï.

G

D m/FG

Ï J Ï

j #Ï Ï .

Ï

B Maj7

Ï

nÏ .

Ï.

Ï Ï Ï nÏ

A

B Maj7

Ï

D

Ï.

Ï Ï Ï Ï nÏ Ï Ï J Ï Ï. D m7

ú.

E Maj7

Ï.

ú.

E Maj7

ú.

G#m

Ï.

ú.

E Maj7

D m7

Ï Ï Ï ## G

Ï Ï Ï Ï J

iew

? ## Ï. P

15

ú.

B Maj7

B Maj7

G#m

B Maj7

ú. p

# ú.

10

19

·

A#m

A

B

A#m

j #Ï Ï .

Ï

F Maj7

j Ï nÏ

G#m

j Ï Ï.

G#m

j . Ï Ï

© EMI Music Publishing Holland BV

Ï

Ï

j nÏ nÏ .

Ï J

Ï J

####

E Maj7

Ï.

Ï Ï Ï

E Maj7

Ï Ï Ï

Ï.

#

© www.ChoirTunes.nl

? #### 6 #8

A#m

Birds Drums

ev Pr

Music by Tore Gunnar Johansson, Martin Erik Gjerstad and Anouk Teeuwe Lyrics by Anouk Teeuwe Arranged by Martin Cornelissen

y. ‹ Ï. P

B

crash C.

15

t Ï

19 ride C.

‹

Ï

Ï J

toms

Ï ä Ï

Ï ‹ Ïx .. x x Ï . x x Ïx P

22

Ï.

T.

T.

y. @ ¹

y.

y

p

t Ï

ride C.

D

Ï Î.

Î.

brushes

Ï x x x x. x x Î Ï. J Ï.

Ï ‹ Ïx .. x x Ï . x x Ïx .. x x Î

26

P

T.

Ï J

ú@.

soft sticks on floortom

¹

ú.

Å x Ïx x Ïx x R

iew

C

·

T.

A soft sticks on Cymbal

Ï xx x xxxx J ÏÏ ..

Ï x x x x x x x x. x x Ï Ï. x x . Ï Ï. J Ï.

Ï Ï ‹ Ïx .. x x Î J ÏÏ .. x x x x x x x Ïx .. x x Î J ÏÏ .. x x x x x x x Ïx .. x x Ï@. ¹

30

© EMI Music Publishing Holland BV

© www.ChoirTunes.nl

6 ‹8

8

Birds Leadsheet A#m

·

,

B Maj7

j j Ï ÏÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï Ï

G#m

j Ï Ï

Ï

-

I

6

&

####

#

A#m

I

#### & #

A

10

have

A#m

time,

B

&

15

##

ÏÏ Ï Ï Ï Ï

Ï

&

22

when

fal - ling down

D m7

G

nÏ.

####

#

-

&

####

#

Ï.

drops.

No

A#m

,

B Maj7

G#m

thoughts

j Ï Ï

Ï.

Ï

live

life

with - out

j Ï

D m7

G

A

nÏ.

roof

-

tops.

A 7/G

D m/F

G

Ï.

Ï.

A#m

Ï

Hopes

j Ï Ï

turned in

what

air,

no

E Maj7

j Ï Ï.

,

all

j Ï

Ï

of

the

##

Î.

D

Ï.

you.

j Ï

Ï Ï Ï

of the sky,

Î.

F Maj7

like

## Å r # ## #Ï

Î

pride.

G#m

I do wrong,

B Maj7

-

Ï

Out

Ï.

Å r j . Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï is

the light.

j Ï Ï.

Ï

Ï.

ken all

wan - der

E Maj7

to

the

A

ÏÏÏ

be - ing my - self

26

tried

I

Ï.

it seems, my

j Ï Ï.

Ï Ï Ï

rain C

Ï

G#m

,

-

iew

&

##

j Ï #Ï

A

Birds

18

con - trol,

no

the out - side, clouds have ta

Ï Ï Ïj Ï

Ï Ï Ï

B Maj7

#Ï.

from

B Maj7

j Ï Ï

Ï

so - la - ted

ä

E Maj7

Ï Ï Ï to

fear

than

I

ä

E Maj7

Ï Ï Ï

would ra

Ï Ï Ïj Ï and with

If

my

© EMI Music Publishing Holland BV

G#m

Ï.

one

-

Ï Ï Ï ÏÏ Ï ther

not

E Maj7

Ï

wing

j Ï Ï. I

can't

be right.

,

Ï

fly,

j Ï

with

© www.ChoirTunes.nl

A#m

ev Pr

#### 6 & # 8

Music by Tore Gunnar Johansson, Martin Erik Gjerstad and Anouk Teeuwe Lyrics by Anouk Teeuwe Arranged by Martin Cornelissen

Birds Music by Tore Gunnar Johansson, Martin Erik Gjerstad and Anouk Teeuwe Lyrics by Anouk Teeuwe

ev Pr

Isolated from the outside Clouds have taken all the light I have no control it seems my Thoughts wander all of the time When I try to Live life without you Birds falling down the rooftops Out of the sky like raindrops No air, no pride

If being myself is what I do wrong Then I would rather not be right Hopes turn into fear and with my One wing I can’t fly with sunrise Embrace my dreams tight and that’s why Birds falling down the rooftops Out of the sky like raindrops No air, no pride Birds

iew

To a place without fear With no moonlight All I need are trees and flowers And some sunlight Where memories of being made aware The old one dies Where love ain’t lost

Birds falling down the rooftops Out of the sky like raindrops No air, no pride That’s why birds don’t fly

© EMI Music Publishing Holland BV

© www.ChoirTunes.nl

Birds falling down the rooftops Out of the sky like raindrops No air, no pride

Recommend Documents